Търси
Начало  |  Полезна информация  |  Формуляри  |  Речник  |  Новини  |   Връзки  |  Кариери  |   Контакти
Нов ред за подаване на документи за обезщетения
 

E-ACCOUNT

e-account е система за електронен достъп до счетоводни документи и услуги, разработена за клиентите на МИДОРА.

Чрез нея получавате текуща информация за Вашата организация, можете да правите справки, да сваляте нужните Ви счетоводни документи, да поддържате постоянна връзка с нас.

Достъпът до електронния архив на Вашите документи Ви осигурява комфорта да не сте зависими от работното време или работния график на конкретен служител.

Използвайте възможността да получавате нужната Ви информация в удобно за Вас време!

 

 

НОВ РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

От началото на 2016 година се въвежда нов ред и начин за представяне на документите за изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. Новият ред включва представяне на документи и данни по електронен път. Той е регламентиран в Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (обн. ДВ, бр. 57 от 2015 г.), която влиза в сила от 1 януари 2016 г.

С наредбата са утвърдени нови образци на декларации, заявления-декларации и удостоверения за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО. Осигурените лица, както и до сега, заявяват пред своите осигурители изплащането на обезщетенията, като декларират необходимите обстоятелства чрез новите образци, към които прилагат изискващи се документи, а осигурителите и самоосигуряващите се ги удостоверяват пред НОИ чрез представяне на едно удостоверение за всеки осигурителен случай. До 2 удостоверения ще могат да се представят на хартиен носител или на електронен носител в съответните териториални поделения /ТП/ на НОИ или по електронен път, до 10 удостоверения - на електронен носител в ТП на НОИ или по електронен път, а над 10 удостоверения - само по електронен път. Осигурителните каси представят удостоверенията само по електронен път.

Удостоверенията се представят по електронен път с квалифициран електронен подпис на осигурителя, самоосигуряващия се или на упълномощено от тях физическо или юридическо лице.

За представянето на електронен носител или по електронен път на данните от документите за изплащане на паричните обезщетения, съобразно утвърдените функционални изисквания, може да се използва програмен продукт, който ще бъде разпространен безплатно от НОИ, или друг програмен продукт, отговарящ на тези изисквания.

От 1 януари 2016 г. са предвидени нови срокове за подаване на удостоверенията за изплащане на паричните обезщетения. За осигурителите срокът е до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който осигуреното лице е представило при тях документите. За самоосигуряващите се лица - до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който е издаден болничният лист, съответно, до 10-то число на месеца, следващ месеца, от който се иска изплащане на обезщетението.

От 1 декември 2015 г. лицата, които ще представят удостоверенията по електронен път или упълномощените от тях лица, ще могат да се регистрират като потребители на уеб услугите на НОИ. Регистрацията ще се извършва онлайн, чрез уеб приложение, достъпно през интернет страницата на НОИ.

Документите за изплащане на парични обезщетения, представени в осигурителите до 31 декември 2015 г., както и за промяна на обстоятелствата, декларирани в тях, ще се подават в съответното ТП на НОИ по стария ред.

Източник: НОИ


Предишна

 
 
Вход
Забравена парола

 
Отдел СчетоводствоОтдел ТРЗОтдел ДанъциЕкип

          WebDesignBG