Търси
Начало  |  Полезна информация  |  Формуляри  |  Речник  |  Новини  |   Връзки  |  Кариери  |   Контакти
Речник
 

E-ACCOUNT

e-account е система за електронен достъп до счетоводни документи и услуги, разработена за клиентите на МИДОРА.

Чрез нея получавате текуща информация за Вашата организация, можете да правите справки, да сваляте нужните Ви счетоводни документи, да поддържате постоянна връзка с нас.

Достъпът до електронния архив на Вашите документи Ви осигурява комфорта да не сте зависими от работното време или работния график на конкретен служител.

Използвайте възможността да получавате нужната Ви информация в удобно за Вас време!

 

 

МИДОРА РЕЧНИК

БЪЛГАРСКИ   СортирайENGLISH   Сортирай
VIES декларацияVIES declaration
АктивAsset
Активен пазарActive market
Актюерски предположенияActuarial assumptions
АмортизацияDepreciation
Амортизируема сумаDepreciable amount
Асоциирано предприятиеAssociate
Балансова стойностCarrying amount
Безвъзмездна доставкаFree of charge delivery
БизнесBusiness
Бизнес комбинацияBusiness combination
Валутен рискCurrency risk
Вероятно Probable
Взаимни предприятия Mutual entity
Вторичен документSecondary document
Възстановима сумаRecoverable amount
Вътреобщностна доставкаInter-community delivery
Вътреобщностно придобиванеInter-community acquisition
ДивидентDividend
ДирективаDirective
Дневник за покупкитеPurchase record
Дневник за продажбитеSales record
Доходи на наети лицаEmployee benefits
Доходи след напусканеPost-employment benefits
Друг ценови рискOther price risk
Дъщерно предприятиеSubsidiary
Единица, генерираща входящи парични потоциCash-generating unit
Електронни съобщителни услугиElectronic communication services
Загуба от обезценкаImpairment loss
Задължаващо събитиеObligating event
Значително влияниеSignificant influence
Инвестиционен имотInvestment property
Инвестиционна дейностInvesting activities
Индивидуални финансови отчетиSeparate financial statements
Ключов ръководен персоналKey management personnel
Компания майкаParent
Консолидирани финансови отчетиConsolidated financial statements
Конструктивно задължениеConstructive obligation
КонтролControl
Корпоративни активиCorporate assets
Кредитен рискCredit risk
Ликвиден риск Liquidity risk
ЛихваInterest
Лихвен рискInterest rate risk
Метод на собствения капиталEquity method
Миноритарно участиеMinority interest
Нематериален активIntangible asset
Нови сградиNew buildings
Обременяващ договорOnerous contract
Оперативна дейностOperating activities
Остатъчна стойностResidual value
Пазарен рискMarket risk
Пазарна лихваMarket interest
Парични средстваCash
ПасивLiability
Правно задължениеLegal obligation
Практическа неприложимостImpracticable Applying
Прилежащ теренAdjacent terrain
ПровизияProvision
Първа входяща - първа изходяща (FIFO)First-in, first-out (FIFO)
Първичен документPrimary document
Разходи по изваждане от употребаCosts of disposal
РегистърLedgers
РегламентRegulation
Репутация Goodwill
Специфична за предприятието стойностEntity-specific value
Справедлива стойностFair value
Справка-декларация по ЗДДСVAT declaration
Стоки с незначителна стойностGoods with insignificant value
Счетоводен финансов резултатAccounting financial result
Съвместен контролJoint control
Текущ ремонтRoutine repair
Тристранна операцияThree partite operation
Условен активContingent asset
Условен пасивContingent liability
Услуги с незначителна стойностServices with insignificant value
Услуги, извършвани по електронен пътServices, carried out via electronic way
Финансова дейностFinancing activities
Цена на придобиванеCost
 
 
Вход
Забравена парола

 
Отдел СчетоводствоОтдел ТРЗОтдел ДанъциЕкип

          WebDesignBG